Toimintasuunnitelma

Päiväkoti Runokerän toimintasuunnitelma 2023-2024

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Toimintakulttuuri

Runokerästä löytyy tarinan alkuja ja juonen polkuja.

Sieltä löytyy ystävyyttä uutta ja 

Ratkotaan yhdessä kasvatuksen salaisuutta.

Siellä on sinä ja minä ja me

Runokerän sydämet.

UK 2015

Lapsen etu ja tarpeet ovat kaiken toimintamme lähtökohtana: kuuntelemme, kohtaamme ja huomioimme lapsen tasa-arvoisesti ja yksilönä kiinnittäen huomiota lapsen vahvuuksiin. Haluamme luoda lapselle turvallisen polun, jolla itsetunto vahvistuu, ja jolla lapsi saa varmuutta toimia sekä oppii näkemään itsensä tärkeänä.

Vaalimme kiireetöntä arkea ja mahdollistamme sen toteuttamalla pienryhmäpedagogiikkaa kaikessa toiminnassa. Henkilökuntamme myönteinen työilmapiiri edistää työhyvinvointia sekä lasten hyvinvointia ja oppimista. Työilmapiiriä edistää työntekijöiden halu kokeilla uutta, työkavereiden arvostaminen ja halu hyödyntää vahvuuksia. Avoin ja aktiivinen yhteistyö huoltajien kanssa on meille elintärkeää, vaalimme ja kehitämme sitä. Näemme yhteistyön huoltajien kanssa kokonaisuutena eikä yksittäisinä tapahtumina. Haluamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintakulttuuria jatkuvasti yhdessä huoltajien, lasten ja henkilökunnan kesken.

Laaja-alainen osaaminen

Kannustamme lapsia oppimiseen ja omatoimisuuteen. Tarjoamme turvallisen ympäristön harjoitella itsestä huolehtimista sekä arjen erilaisia taitoja. Rohkaisemme lapsia osallistumaan, ideoimaan ja vaikuttamaan itse; ideat toimivat kaiken suunnittelun ja toiminnan pohjana. Tuemme lapsia ystävälliseen, toista huomioivaan vuorovaikutukseen sekä toimimme esimerkkinä. Toteutamme säännöllisesti tunne- ja turvataitokasvatusta. Päiväkodin lisäksi hyödynnämme lähiympäristöä oppimisympäristönä. Olemme avoimia ja kiinnostuneita toistemme kulttuureista. Kielisuihkutus kuuluu arkeemme. Huomioimme monilukutaidon toimintamme suunnittelussa ja hyödynnämme digitaalisia välineitä toiminnan välineenä.

Oppimisen ilo

Painotamme kokopäiväpedagogiikkaa: näemme jokaisen tilanteen lapsen oppimisen kannalta merkityksellisenä. Arjen tilanteissa teemme oppimisesta mukavaa (oppiminen leikin kautta, kehumme, kannustamme, motivoimme, sanoitamme ja kuvitamme oppimistilanteita). Ilmiölähtöisen oppimisen kautta etsimme vastauksia lapsilta nouseviin kysymyksiin yhdessä ihmetellen ja tutkien. Havainnoimme ja dokumentoimme aktiivisesti, jonka avulla opimme tunnistamaan lapsen mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet. Iloitsemme yhdessä lapsen vahvuuksista sekä innostamme ja kannustamme yrittämään uudelleen. Tiedostamme vertaisoppimisen merkityksen. Arvioimme, uudistamme ja kehitämme omaa toimintaamme, jotta tekeminen pysyy mieluisena lapsille.

LAPSI SELLAISENAAN ON RAJATON MAHDOLLISUUS

Osallisuus

Toimintamme lähtökohtana on lasten osallisuus. Kuuntelemme lapsia ja heidän ajatuksiaan. Havainnoimme lasten leikkejä ja touhuja, ja käytämme havaintoja suunnittelun pohjana. Järjestämme lastenkokouksia, joissa lapset saavat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Lapset saavat osallistua arjen askareisiin.

Teemme lasten osallisuuden näkyväksi huoltajille esim. päivittäisissä keskusteluissa, kuukausitiedotteissa, toimintaympäristössä sekä sosiaalisessa mediassa. Myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Leikki

Pidämme leikkiä tärkeimpänä oppimisen välineenä. Pienissä ryhmissä toimiminen on olennainen osa toimintaamme, joka mahdollistaa leikkirauhan ja pitkäkestoisen leikin. Lapsen kehityksestä ja iästä riippuen aikuisen rooli leikissä vaihtelee mahdollistajasta tukemiseen ja saatavilla oloon. Aikuiset opettavat leikkiä ja leikkivät mukana. He myös havainnoivat ja dokumentoivat leikkiä sekä arvioivat ja reflektoivat myös omaa toimintaansa leikissä. Kehitämme leikkiympäristöä lasten kiinnostuksen kohteiden ja lasten tarpeiden mukaan. Keskitymme leikkitaitojen ja leikkiympäristöjen kehittämiseen sekä luomiseen.

Leikki on oppimista ja oppiminen on leikkiä

 

Liikkuminen

Liikkuminen on luonnollinen osa päivittäistä arkeamme. Tavoitteenamme on tarjota liikkumisesta paljon monipuolisia, myönteisiä kokemuksia lapsille. Mahdollistamme lasten omaehtoisen liikkumisen asettamalla välineistön lasten saataville. Lapsille annetaan mahdollisuus liikkua sekä omaehtoisesti että ohjatusti. Ulkoilemme päivittäin ja käymme retkillä lähiympäristössä ja –metsissä säännöllisesti. Talvisin hiihdämme ja luistelemme. Järjestämme omia tapahtumia. Esiopetuksessa lapset osallistuvat uimakouluun. Aikuiset kannustavat, innostavat ja toimivat esimerkkinä lapsille. Tavoitteena on liikkumisen hyödyntäminen kaikissa päiväkotiarjen tilanteissa.

Oululaisuus

Olemme oululaisia. Tutustumme päiväkodin lähiympäristöön sekä teemme paljon retkiä esimerkiksi lähipuistoihin ja –metsiin, kirjastoon. Oululaisuus näkyy osana arjen toimintaamme, esimerkiksi leikeissä sekä suunnitelluissa toiminnoissa. Huomioimme ja kuulemme Oulun murteen sekä lasten että aikuisten puheessa. Osallistumme Alaköökin toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Oululaisuus näkyy päiväkotimme kulttuurikasvatuksessa.

Lasten toiveita

Lasten toiveet ovat toimintamme perusta ja meillä lapset ovat aktiivisia toimijoita. Kannustamme lapsia osallistumaan, ideoimaan ja vaikuttamaan. Keräämällä lasten toiveita eri tavoin ja tuomalla ne näkyviksi myös huoltajille. Järjestämme säännöllisesti koko talon lasten kokouksia, joissa lapset saavat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Lisäksi ryhmissä suunnitellaan yhdessä lasten kanssa arjen toimintaa ja dokumentoidaan leikeistä nousevia mielenkiinnonkohteita. Arjessa lapset saavat itse valita oman tekemisen yhdessä laadittujen sääntöjen sekä turvallisuuden puitteissa. Aikuinen toimii toiveiden mahdollistajana. Päiväkotimme peli- ja leluhankintojen ideoinnista vastaavat lapset. Materiaalit ovat esillä ja lasten saatavilla.

Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle

Huoltajat ja perheet ovat tärkein kumppanimme, ja yhdessä heidän kanssaan teemme päiväkodistamme mahdollisimman hyvän paikan lapsille. Kannustamme huoltajia suoraan palautteeseen. Päivittäiset keskustelut ovat erittäin tärkeitä. Kannustamme huoltajia myös tulemaan päiväkotiimme vierailulle päiväksi seuraamaan toimintaamme, jonka jälkeen haluamme kuulla heidän ajatuksiaan. Vähintään vuosittain toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt tuottavat merkittävää tietoa varhaiskasvatuksemme laadusta ja huoltajien odotuksista, ja ovat kehittämisemme pohja. Asiakastyytyväisyyskyselyiden kysymykset ovat laadittu yhdessä huoltajien kanssa. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, jossa huoltajien odotuksista keskustellaan aktiivisesti.

Arviointi

Päiväkodissamme arviointi on hetken arviointia, eli jatkuvaa ja päivittäistä: sen pohjalta toimintamme ja tavat toimia muotoutuvat. Arvioinnin avulla suunnittelemme ja tarvittaessa muutamme toimintaamme. Keskustelemme henkilökunnan kesken yhdessä, sekä perustelemme omaa toimintaamme yli ryhmärajojen. Ryhmävasujen ja lasten vasujen arviointi ovat osa arviointiprosessiamme. Lapset osallistuvat arviointiin esim. arjen tilanteissa, lastenkokouksissa ja omissa vasuissaan sekä niiden arvioinneissa (vasu-pelit). Teetämme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa vanhemmat osallistuvat toimintamme arviointiin. Toimintaa arvioidaan aktiivisesti myös vanhempaintoimikunnan kokouksissa.